• REMITTANCE

Loan Scheme


सामूहिक जमानी कर्जा

५०,०००/–

व्यक्तिगत कर्जा

१,००,०००/–

हायर पर्चेज कर्जा

१०,००,०००/–

लघु उद्योग कर्जा

(अधिकतम् रु. १,००,०००/– सम्म मात्र)

घर निर्माण कर्जा

(अधिकतम् रु. ५०,००,०००/– सम्म मात्र) कृषि

उत्पादन कर्जा

(अधिकतम् रु. १०,००,०००/– सम्म मात्र)

व्यवसायिक कर्जा

(अधिकतम् रु. ५०,००,०००/– सम्म मात्र)

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कर्जा

 (अधिकतम् रु. २,००,०००/– सम्म मात्र)