• REMITTANCE

Services & Facilities


–  पूर्णतया अत्याधुनिक कम्प्युटर लेखा प्रणाली (Software System) बाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था । 
–  छिटो, छरितो, भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा दिने व्यवस्था । 
–  मुद्दती बचतकर्ताहरुलाई संस्थाको नियम बमोजिम विषेश Gift Hamper को व्यवस्था । 
–  Money Teansfer सेवाको व्यवस्था ।